รบกวนขอแนวทางการพัณนาระบบ warehouse management ทำอย่างไรให้สำเร็จครับ

Go down

รบกวนขอแนวทางการพัณนาระบบ warehouse management ทำอย่างไรให้สำเร็จครับ

ตั้งหัวข้อ  thekingdom on 15th February 2010, 8:24 pm

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาครับ คือผมได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้างานให้ทำการ Develop Solution เกี่ยวกับการบริหารจัดการ "โกดังสินค้า" Warehouse Management System.
แต่ปัญหามีอยู่ว่า ผมมีทีมงานที่ทำเพียง "คนเดียวเท่านั้น" ก็คือตัวผมเอง และระยะเวลาการทำงาน 2-3 เดือน ซึ่งรายละเอียดคร่าวๆของ Project เป็นดังนี้ครับ


Descriptions: เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการคลังสินค้า(item) โดยจะมีสถานที่(site)หลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีโกดังเก็บสินค้าได้หลายโกดัง และในระบบจะมีการกำหนดผู้ใช้งานโดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้งานแบบลูกค้า(Customer Group) , กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลคลังสินค้าแต่ละที่(Administrator Group) และกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริหาร (Enterprise Administrator Group) ซึ่งลักษณะการทำงานของส่วนผู้ใช้งานระบบในระบบ มีการทำงานดังนี้

กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริหาร (Enterprise Administrator Group) - เมื่อเริ่มโปรแกรมระบบจะมีผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มของ Enterprise Administrator Group ให้มาหนึ่งผู้ใช้งาน การสร้างผู้ใช้งานระบบจะสามารถทำได้ด้วยการเข้าระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งานที่อยู่ใน Enterprise Administrator Group เท่านั้น และมีความสามารถในการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้กับ ผู้ใช้งานรายอื่นๆ และยิ่งไปกว่านั้นคือสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้งานแต่ละรายจะมีสิทธิในการทำงานอ่ะไรได้บ้าง

กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลคลังสินค้าแต่ละ site (Administrator Group) – เป็นผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มของผู้ดูแล warehouse ซึ่งจะสามารถมองเห็นสินค้าใน site ที่ได้รับการอนุญาติจาก Enterprise Administrator Group เท่านั้น และสามารถทำรายการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ site ได้ตามสิธิที่ได้รับเช่นกัน ซึ่ง Administrator User หนึ่งรายอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้หลาย site ตามสิทธิที่ได้รับ (หรือเพียงแค่ site เดียวตามเงื่อนไขทางธุรกิจขององกรณ์)

กลุ่มผู้ใช้งานแบบลูกค้า(Customer Group) – คือผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าที่นำสินค้ามาฝากเก็บไว้ใน site ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะสามารถทำรายรายการ ฝากสินค้า/เบิก(ยืม)สินค้า/ส่งคืนสินค้า/ และเรียกดูรายการสินค้าที่ฝากไว้ และรายการสินค้าที่เบิกไปได้ ซึ่งรายการสินค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้าทั้งหมด(ทุก site ที่ลูกค้ารายนั้นๆมีสินค้าของตนฝาก หรือยืม)

ลูกค้า(Customer) – เป็นผู้ที่นำสินค้ามาฝากเก็บไว้ที่โกดัง การลงทะเบียนเก็บข้อมูลลูกค้าจะทำครั้งแรกที่ลูกค้านำสินค้ามาฝากเก็บเป็นครั้งแรก ซึ่งลูกกค้าแต่ละรายจะมีรหัสลูกค้าเพียงรหัสเดียวเท่านั้น และมีชื่อผู้ใช้งานระบบ เพียงหนึ่งชื่อผู้ใช้งานเท่านั้น(ซึ่งก่อนจะทำการเพิ่มรายชื่อลูกค้าเข้าระบบจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีลูกค้ารายนี้อยู่ในระบบก่อนแล้ว เนื่องจากหากมีการใส่ข้อมูลลูกค้ารายนี้ใหม่แล้วจะเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบเกิดความกำกวม เช่นเมื่อลูกค้าต้องการตรวจสอบสินค้าใน Stock ของตนเองระบบจะมองว่าสิ้นค้าที่ถูกนำมาฝากโดยใช้ ID ไม่เหมือนกัน มีเจ้าของเป็นลูกค้าคนละรายกันทั้งๆที่เป็นลูกค้ารายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในระบบ และระบบขาดความน่าเชื่อถือ)

การรับสินค้าเข้าโกดังสินค้า(Receiving) - จะเกิดกรณีขึ้นสามกรณีคือ

1. จากลูกค้า(Customer) ที่นำสินค้ามาฝาก

2. จากการรับของที่สั่งซื้อจากผู้ขายสินค้า(supplier) และ

3. จากการรับสินค้าคืนจากลูกค้าที่ยืมไป ซึ่งระบบในส่วนการรับสินค้าจะไม่มีการคำนวณค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่จะทำเพียงรายการรับของเข้าเท่านั้น(Receive Order) ซึ่งลูกค้ารายหนึ่งๆ สามารถที่จะทำการฝากเก็บสินค้าไว้ได้หลาย site ตามที่ต้องการ

การเก็บสินค้า(Stock) - ในโกดังจะสามารถจำแนกเก็บเป็นสองประเภทคือแบบเก็บเป็นชิ้นเดี่ยว หรือเก็บเป็น”ชุดสินค้า”(kit)โดยหมายความว่าในหนึ่ง”ชุดสินค้า”จะมีสินค้าย่อยอยู่หลายชิ้น วิธีการเก็บสินค้าในโกดังจะมีอุปกรณ์แบกรับเป็น “container” และ “pallet” ซึ่งจะมีระหัสหรือชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละ site โดยระบบจะไม่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าไว้ในระบบ ดังนั้นจะไม่มีเมนูให้เลือกในตอนที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มสินค้าเข้าไปจัดเก็บในโกดัง ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดเข้าไปในส่วนที่ให้กรอกราย(description) ในขณะที่เพิ่มสินค้าเข้าไปในคลังข้อมูล

การส่งมอบสินค้า(Delivery) – การจัดส่งสินค้ามีสามกรณีคือ คือ

1. เมื่อลูกค้าต้องการยืมสินค้าจาก warehouse ซึ่งรายชื่อสินค้าดังกล่าวจะยังอยู่ใน warehouse นั้นๆ แต่จะมีสถานะเป็นถูกยืมออกไป

2. เมื่อลูกค้าถอนสินค้าออกจาก warehouse สินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกไปจากระบบ(ไม่มีสินค้าชิ้นนั้นอยู่ในระบบแล้ว)

3. ต้องการย้ายสินค้าไปยัง warehouse แห่งอื่น รายชื่อสินค้าดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บไปยัง site ที่ถูกเคลื่อนย้ายไป

*** ระบบการทำงานในส่วนนี้จะไม่มีการคำนวนใดๆ เช่นคำนวณค่าเช่าสินค้า หรืออื่นๆ

การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าสถานที่(Movement) – จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าต้องการย้ายสถานที่เก็บสินค้าของตนเอง ไม่ว่าจะย้ายเพียงบางส่วน หรือทั้งหมดก็สามารถทำได้ โดยจะมีการออก “ใบกำกับการเคลื่อนย้าย” โดยระบุ site ต้นทางและ ปลายทาง ไว้อย่างชัดเจน โดยเมื่อทำรายการการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะยังไม่ย้ายข้อมูลสินค้านั้นๆไปโดยทันที แต่จะลงทะเบียนไว้เป็นรายชื่อสินค้าที่อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยรายการนี้จะไปปรากฎอยู่ที่ site ปลายทาง เพื่อรอการยืนยันว่า ได้รับสินค้าที่หน้างานเรียบร้อยแล้ว และจากนั้นทาง site ปลายทางจะทำการตรวจสอบรายชื่อสินค้าที่ได้รับและยืนยันกับระบบ ซึ่งจะมีสองสถานะคือ “Moving” = กำลังอยู่ในระหว่างการเคลื่อย้าย และ”Moved” site ปลายทางได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อระบบได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลรายชื่อสินค้าในระบบที่ได้รับการยืนยันว่า “ได้รับล้ว” จะถูกโอนย้ายมาที่ site ปลายทาง และ site ฝั่งต้นทางจะไม่มีรายชื่อสินค้าดังกล่าวอยู่อีก แต่รายชื่อสินค้าที่ยังไม่ได้รับ จะปรากฎอยู่ในรายชื่อ “สินค้าที่กำลังเคลื่อนย้าย”ทั้งที่ฝั่ง site ต้นทาง และ ฝั่ง site ปลายทาง

สินค้าสูญหาย(LostItem) – เป็นสถานะสินค้าที่เกิดได้จากเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์คือ

1. เกิดจากการเคลื่อนย้าย(Movement) เช่น เมื่อ warehouse ’A’ ต้องการย้ายสถานที่เก็บสินค้าสามชิ้นคือ ‘item1’, ‘item2’, ‘item3’ ไปยัง warehouse ‘B’ ดังนั้นสินค้า ‘ID=item1’, ‘item2’, ‘item3’ จะมีสถานะเป็น “moving” เมื่อถึงปลายทาง warehouse ‘B’ ตรวจสอบพบเพียงสินค้า ‘item1’, ‘item2’ แต่ไม่พบ ‘item3’ ดังนั้น ‘item1’, ‘item2’ จะมีสถานะเป็น “moved” คือได้รับแล้ว แต่ ‘item3’ จะถูก เปลี่ยนสถานะเป็น “Lost” และจะถูกนำออกจากรายการสินค้าใน stock ไปเก็บไว้ในรายการสินค้าสูญหาย

2. เกิดจากการยืมสินค้า(Loan) เนื่องจากลูกค้าทำการยืมสินค้าออกจาก warehouse และนำกลับมาคืนไม่ครบ ซึ่งจะทำให้รายการสินค้าที่สูญหาย(ไม่ถูกนำมาคืน) ถูกนำออกจากรายการสินค้าใน stock ไปเก็บไว้ในรายการสินค้าสูญหายการเก็บรายการการทำงานของระบบ (Loging) – ขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นรายงานของระบบ (Reporting) – รายงานของระบบจะประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้

· รายงานการนำสินค้าเข้าคลังสินค้า (ของแต่ละ site) – เฉพาะ Administrator User Group

· รายงานการนำสินค้าเข้าคลังสินค้า (ทุก site) – เฉพาะ Enterprise Administrator User Group

· รายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (ของแต่ละ site) - เฉพาะ Administrator User Group

· รายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (ทุก site) – เฉพาะ Enterprise Administrator User Group

· รายงานสินค้าสูญหาย (ของแต่ละ site) – เฉพาะ Administrator User Group

· รายงานสินค้าสูญหาย


ดังนั้นจึงอยากให้อาจารย์หรือผู้รู้ ผู้มีประะสปการณ์ทุกท่านช่วยแนะนำ วิธีการที่จะทำให้โปรเจคนี้สำเร็จลุล่วงได้ภานในเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงวิธีการ develop ว่าทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับงานชี้นนี้ และเรื่อง Database มีวิธีการ Design อย่างไรหรือครับให้เหมาะกับงานประเภทนี้ ใครมีตัวอย่างหรือ แหล่งความรู้ที่ตรงๆ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ

thekingdom

จำนวนข้อความ : 4
Join date : 15/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่

ตั้งหัวข้อ  Admin on 16th February 2010, 2:40 am

งานที่คุณได้รับมอบหมายกับทรัพยากร (คือจำนวนคนและเวลา) ไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้นสิ่งทึ่คุณสามารถทำได้คือ ทำผลงานให้ได้ดีที่สุดโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่

ผมขอแนะให้ร่างแผนการดำเนินงาน โดยแยกย่อยงานทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ (เช่นมีทั้งหมด 20 ส่วน) และทำรายละเอียดว่าแต่ละส่วนมีกี่ขั้นตอน (เช่นส่วน A มี 50 ขั้นตอน) ให้กำหนดว่าขั้นตอนแต่ละขั้น มีรายละเอียดอย่างไร (เช่น จะทำอะไร ใช้เวลาทำเท่าใด มีวิธีตรวจสอบผลงานอย่างไร) ยกตัวอย่างเช่น ให้เสนอว่าจะใช้เวลาสามเดือนแรก ไปกับการออกแบบและการจัดทำเอกสารเอกสาร (ที่เป็นผลลัพธ์จากออกแบบ) อีกสองเดือนถัดไปจะทำการออกแบบและเอียดและการจัดทำเอกสารเอกสาร (ที่เป็นผลลัพธ์จากออกแบบละเอียด) ตามด้วยอีกหนึ่งเดือนเพื่อการเขียนโค้ด อีกสองเดือนเพื่อการทดสอบ (เช่นทำ unit test) อีกสองเดือนเพื่อทำเอกสารคู่มือ ฯลฯ

ควรใช้เวลาทำรายงานนี้ (รายงานที่เกิดจากการร่างแผนการดำเนินงาน) ไม่เกินสองสัปดาห์ แล้วนำเสนอแก่หัวหน้าของคุณ เพื่อเป็นการแจ้งว่าคุณมีแผนอย่างไรและต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง

สำหรับรายละเอียดในการทำงานนั้นคุณควรจะรู้อยู่แล้ว (คือเรียนมาแล้ว) เพราะถ้าหากไม่รู้ คุณอาจไม่คนคนที่เหมาะที่สุดสำหรับงานนี้

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 215
Join date : 17/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://laploy.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ดำเนินการทันที

ตั้งหัวข้อ  thekingdom on 16th February 2010, 10:04 am

ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับคำแนะนำดีดี วันนี้เริมดำเนินการแล้วครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องรอให้ดำเนินเรื่องไปซักกระยะก่อนครับ ถ้ามีเรื่องที่ตัดสินใจยากคงต้องมาขอคำแนะนำอาจารย์อีกทีนะครับ

thekingdom

จำนวนข้อความ : 4
Join date : 15/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ